flashback.transmitter-x.org
     
transmitter-x.org präsentiert in der serie »the history of Projects ...«
  der begriff 'WAGNEST' wurde in folgenden flash-back-projekten gefunden:
| 04.08.2005 | flash-back 01 | »IM LICHT DES MONITORS« [00:26:50:24] 1990 | + | »JUNGE SZENE WIEN '87. multimediale kunst« [00:29:39:23] 1987 |
| 25.08.2005 | flash-back 04 | »HERZ VON EUROPA - HEART OF EUROPE« | INFERMENTAL 9 [05:00:00:00] wien 1989 |
     
     
     
     
     
   
KONTAKT